scroll_top
facebook LinkedIn
Chci pochválit Mám nápad Chci se informovat Chci si stěžovat


Akce PRODLOUŽENA

Podmínky slevové AKCE "Akce Velikonoce na vše - 20 % SLEVA"

PRODLOUŽENA

až do 31. 05. 2014

 

1. Organizátor slevové akce „Akce Velikonoce na vše - 20 % SLEVA“

Organizátorem této slevové akce „Akce Velikonoce na vše - 20 % SLEVA“ je společnost AGENCY INclean s.r.o., majitel značky " Obchod S Volným Časem ", se sídlem na adrese PRAHA 2 - Vinohrady, Máchova 21/431, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v PRAZE, oddíl C, vložka 82963 (dále jen „organizátor“). Adresa pro doručování je adresa kanceláře PRAHA 9 - Prosek, Litvínovská 609/3, mob. tel.:.: 774 447 177, www.Dame-Cas-Dame-Slevu.cz

2. Termín trvání slevové akce

Slevová akce probíhá v termínu od 21.04.2014 do 31.05.2014 na území hlavního města PRAHY. Slevové kupóny uplatněné po ukončení slevové akce nebudou organizátorem akceptovány. Avízovaná SLEVA -20% je omezena termínem zaslání OBJEDNÁVKY, která je tímto považována za závaznou a lze ji uplatnit pouze v regionu působnosti organizátora, tj. v PRAZE a v jejím nejširším okolí, tj. do vzdálenosti 25 km od PRAHY.

3. Princip slevové akce

Na území hlavního města PRAHY je náhodně umístěno celkem 5.000 kusů slevových kupónů. Na každém slevovém kupónu je uvedený unikátní kód určený pro uplatnění slevy a jednoznačnou identifikaci. Slevový kupón lze uplatnit na nákup všech služeb společnosti organizátora na webové prezentaci www.Obchod-S-Volnym-Casem.cz (resp. www.Dame-Cas-Dame-Slevu.cz). Slevový kupón platí pouze pro jednu objednávku služeb v maximální hodnotě do 10.000,- Kč bez DPH uskutečněnou na www.Obchod-S-Volnym-Casem.cz (resp. www.Dame-Cas-Dame-Slevu.cz). Jeden slevový kupón lze uplatnit pouze na jednu objednávku. V rámci jedné objednávky nelze uplatnit více slevových kupónů.

Slevový kupón zákazník uplatní tak, že unikátní kód uvedený na zadní straně slevového kupónu vpravo nahoře zadá při vytváření své objednávky na www.Obchod-S-Volnym-Casem.cz (resp. www.Dame-Cas-Dame-Slevu.cz) do pole „Upřesnění požadavku“. Výše slevy uvedená na slevovém kupónu mu bude automaticky odečtena z celkové částky potvrzené objednávky.

Jednotlivé slevy nelze sčítat.


Jednorázovou službu objednanou v termínu od 21.04.2014 do 31.05.2014 může zákazník čerpat až do 30.06.2014 včetně, a to za podmínky, že se o ni přihlásil prokazatelně v termínu do 31.05.2014.

Službu periodického charakteru, na kterou bude uzavřena smlouva, je omezeno její periodické čerpání jedním rokem od data započetí čerpání. Čerpání však musí býti zahájeno nejpozději počínaje datem 01.06.2014. Po splnění této podmínky má zákazník po celý jeden kalendářní rok od nás garantovanou slevu 20% na tuto smluvně podchycenou službu na kterou uplatnil slevu. Smlouva však musí býti uzavřena do termínu 31.05.2014.

Minimální cena zakázky je stanovena na 1.000 Kč bez DPH.

Na zakázky od 1.000 do 3.000 Kč bez DPH se zákazníkem vzájemnou komunikací předcházející čerpání služby vyjednáme přesný rozsah zakázky, kde si následně vzájemně potvrdíme, že jsme obě strany srozuměny s objemem a způsobem plněním, místem a časem za předem stanovenou cenu.

U zakázek nad 3.000 Kč bez DPH k zákazníkovi nejdříve vyjedeme a na místě u něj provedeme zjištění rozsahu zakázky, kdy na základě těchto zjištění buďto ihned na místě či nejpozději do 48 hodin obrží zákazník závaznou cenovou nabídku, která bude míti časové omezení své platnosti pouze do data závazného objednání v termínu trvání akce.

4. Podmínky účasti ve slevové akci

Slevové akce se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území Č̌eské republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni uplatnění slevového kupónu dle odstavce 3. (Princip slevové akce) těchto Podmínek. Z účasti na slevové akci jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur a společností a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a § 117 občanského zákoníku.

Účastníkem této slevové akce se může stát každý, kdo akceptuje a splní Podmínky stanovené v tomto dokumentu.
 Osoby nesplňující Podmínky účasti v této slevové akci nebo jednající v rozporu s nimi nebudou do slevové akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba i přes uvedené získala slevu na nákup služeb v rámci této slevové akce, např. v důsledku uvedení nepravdivých informací, nemá nárok na slevu.

5. Průběh slevové akce

Organizátor slevové akce si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit slevovou akci či změnit její pravidla a podmínky bez udání důvodů a stanovení náhrad.
 Vyplněním unikátního kódu při zadávání objednávky na webu www.Obchod-S-Volnym-Casem.cz (resp. www.Dame-Cas-Dame-Slevu.cz) a potvrzením objednávky vyjadřuje příslušná osoba svůj souhlas s Podmínkami této slevové akce a zavazuje se je dodržovat bez výhrad.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění Podmínek pro účast v této slevové akci a posouzení nároku na slevu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 V případě nejasností má organizátor slevové akce právo požadovat po účastníkovi doložení dokladu (účtenky/faktury) o zakoupení služby.

Účast ve slevové akci ani jednotlivé slevy není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.


Organizátor neodpovídá za technické problémy a závady aplikace a internetového připojení.

6. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí ve slevové akci každý účastník uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů organizátorovi slevové akce společnosti AGENCY INclean s.r.o., jakožto správci a zpracovateli za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů̊ a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání tohoto souhlasu. Účastník uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v rámci slevové akce své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na korespondenční adrese organizátora odvolán.

7. Vzor slevového kupónu: